IMECH-IR

浏览/检索结果: 共49条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Magnetic origin of phase stability in cubic gamma-MoN 期刊论文
APPLIED PHYSICS LETTERS, 2018, 卷号: 113, 期号: 22, 页码: Ar-221901
作者:  Zheng X;  Wang Huili;  Yu Xiaohui;  Feng Junsheng;  Shen Xi;  Zhang Sijia;  Yang R(杨荣);  Zhou Xuefeng;  Xu Yue;  Yu Richeng;  Xiang Hongjun;  Hu Zhenpeng;  Jin Changqing;  Zhang Ruifeng;  Wei Suhuai;  Han Jiantao;  Zhao Yusheng;  Li Hui;  Wang Shanmin
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/12/12
Magnetic origin of phase stability in cubic γ-MoN 期刊论文
Applied Physics Letters, 2018, 卷号: 113, 期号: 22
作者:  Zheng X;  Wang HL;  Yu XH;  Feng JS;  Shen X;  Zhang SJ;  Yang R(杨荣);  Zhou XF;  Xu Y;  Yu RC;  Xiang HJ;  Hu ZP;  Jin CQ;  Zhang RF;  Wei SH;  Han JT;  Zhao YS;  Li H;  Wang SM
收藏  |  浏览/下载:46/0  |  提交时间:2019/01/09
Universal structural softening in metallic glasses indicated by boson heat capacity peak 期刊论文
APPLIED PHYSICS LETTERS, 2017, 卷号: 111, 期号: 26
作者:  Jiang MQ(蒋敏强);  Peterlechner M;  Wang YJ(王云江);  Wang WH(汪卫华);  Jiang F;  Dai LH(戴兰宏);  Wilde G;  Jiang, MQ, Chinese Acad Sci, Inst Mech, State Key Lab Nonlinear Mech, Beijing 100190, Peoples R China.
Adobe PDF(1166Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:68/7  |  提交时间:2018/02/08
Plastic dynamics of the Al0.5CoCrCuFeNi high entropy alloy at cryogenic temperatures: Jerky flow, stair-like fluctuation, scaling behavior, and non-chaotic state 期刊论文
APPLIED PHYSICS LETTERS, 2017, 卷号: 111, 期号: 25, 页码: 251905
作者:  Guo XX;  Xie X;  Ren JL;  Laktionova M;  Tabachnikova E;  Yu LP;  Cheung WS;  Dahmen KA.;  Liaw PK;  Ren, JL
Adobe PDF(3009Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/6  |  提交时间:2018/07/06
Laser-excited optical emission response of CdTe quantum dot/polymer nanocomposite under shock compression 期刊论文
Applied Physics Letters, 2016, 卷号: 108, 期号: 1, 页码: 011908
作者:  Xiao P(肖攀)
Adobe PDF(1684Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:46/10  |  提交时间:2017/09/05
Splitting of neutral mechanical plane of conformal, multilayer piezoelectric mechanical energy harvester 期刊论文
APPLIED PHYSICS LETTERS, 2015, 卷号: 107, 期号: 4, 页码: 41905
作者:  Su YW(苏业旺);  Li SA;  Li R;  Dagdeviren C;  Su, YW (reprint author), Chinese Acad Sci, State Key Lab Nonlinear Mech, Inst Mech, Beijing 100190, Peoples R China.
Adobe PDF(1398Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:235/67  |  提交时间:2015/09/22
Dynamic response of shear thickening fluid under laser induced shock 期刊论文
Applied Physics Letters, 2015, 卷号: 106, 期号: 7, 页码: 071903
作者:  Wu XQ(吴先前);  Zhong FC(钟发春);  Yin QY(殷秋运);  Huang CG(黄晨光)
Adobe PDF(1363Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:787/350  |  提交时间:2015/03/03
Dynamic correlation between the flow units of supercooled metallic liquid 期刊论文
APPLIED PHYSICS LETTERS, 2015, 卷号: 106, 期号: 3, 页码: 31908
作者:  Zhang M(张猛);  Li N;  Liu L;  Zhang, M (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Mech, State Key Lab Nonlinear Mech, Beijing 100190, Peoples R China.
Adobe PDF(1464Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:170/39  |  提交时间:2015/03/17
Explosive boiling of a metallic glass superheated by nanosecond pulse laser ablation 期刊论文
APPLIED PHYSICS LETTERS, 2015, 卷号: 106, 期号: 2, 页码: 21904
作者:  Jiang MQ(蒋敏强);  Wei YP(魏延鹏);  Wilde G;  Dai LH(戴兰宏);  Jiang, MQ (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Mech, State Key Lab Nonlinear Mech, Beijing 100190, Peoples R China.
Adobe PDF(1565Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:268/84  |  提交时间:2015/03/17
In situ synchrotron X-ray diffraction study of deformation behavior and load transfer in a Ti2Ni-NiTi composite 期刊论文
Applied Physics Letters, 2014, 卷号: 105, 期号: 4, 页码: 41910
作者:  Zhang JS;  Liu YN;  Ren Y;  Huan Y(郇勇);  Hao SJ;  Yu C;  Shao Y;  Ru YD;  Jiang DQ;  Cui LS;  Cui, LS (reprint author), China Univ Petr, Dept Mat Sci & Engn, Beijing 102249, Peoples R China.
Adobe PDF(1242Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:415/82  |  提交时间:2014/11/03
Glass-matrix Composites  Strain-measurements  Ductile Particles  Tensile Ductility  Transformation