IMECH-IR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【薄膜内预应力对薄膜/基底界面粘附强度的影响】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:928  累计下载量:464  
统计结果导出
按年统计
年份 访问量 下载量
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
2010 0 0
2011 0 0
2012 0 0
2013 159 19
2014 157 33
2015 58 16
2016 42 26
2017 209 171
2018 280 192
2019 23 7
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]